مدیران گروه

پیمان تسنیمی

. مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انرژی پرسیانیرو ایرانیان (ایپنا)

. عضو هیئت مدیره گسترش انرژی نوآتیه

فائزه سجادی نیا

. مدیر عامل و عضو هیئت مدیره راهبرد آریا

. عضو هیئت مدیره توسعه بازرگانی هیواد

. معاون مالی شرکت های گروه 

حسین زارعی

. مدیر عامل و عضو هیئت مدیره گسترش انرژی نوآتیه