فائزه سجادی نیا

  • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری راهبرد آریا 
  • عضو هیئت مدیره شرکت توسعه بازرگانی هیواد 
  • معاون مالی شرکت های گروه 

پیمان تسنیمی

  • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت انرژی پرسیا نیرو ایرانیان (ایپنا) 
  • عضو هیئت مدیره شرکت گسترش انرژی نو آتیه  

حسین زارعی

  • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت گسترش انرژی نو آتیه (آردکو)